سامانه روابط کار

سامانه روابط کار

سامانه روابط کار موردنیاز کارگران و کارفرمایان میباشد وهمه کارگران و کارفرمایان بایستی درون سامانه روابط کار ثبت نام کنندتا بتواننداز مزایا وخدمات سامانه روابط کار بهره مند شوند.کارگران و کارفرمایان فقط بایکبارمراجعه بابه همراه داشتن مدارک هویتی بجهت دفاترپیشخوان وتشکیل پرونده و دریافت نام کاربری و گذرواژه میتوانند وارد سامانه روابط کار شوندو اطلاعات مرتبط باقرارداد ، لیست بیمه وهمچنین شکایات وغیره راوارد نمایند. درحال حاضر فقط دراستان تهران این امکان وجودداردوثبت نام کارگران در استانهای البرز، سمنان، قزوین واردبیل پس ازآن درسراسر کشور آغاز میگردد. سایت ثبت نام سامانه روابط کار به آدرس : prkar.mcvls.gov.ir  میباشد.

سامانه روابط کار میتواند بسیاری تخلفات درزمینه عقدقراردادها وهمچنین درحیطه اختلافات کارگری و کارفرمایی جلوگیری کند. استفاده از سامانه روابط کار میتواندبه نظام مندشدن روابط کار وجلوگیری ازبرخی تخلفات کمک کند. درون سامانه روابط کار ، کارفرما مکلف میباشدبه ثبت قرارداد وامکان عقدقرارداد سپیدامضا ازبین میرود وباتوجه بدینکه مواد قرارداد توسط کارفرما درون سامانه ثبت میشود، امکان رصد قراردادهاو نظارت برآنها بوجود میایدو تخلفات قابل پیگیری خواهد بود.

سامانه روابط کار 30 زیرگروه مختلف داردکه یکی ازاین زیرگروه ها سامانه قرارداد های کاراست وزیرگروه های دیگر سامانه روابط کار ،کارکردهای مختلفی ازجمله : ارائه خدمات بیمه بیکاری، ثبت دادخواست های کارگران و پیگیری دادخواست ها و . . .

سامانه روابط کار ازکارکردهای مهمش ارائه آمار مشخص وتقریبا دقیق میباشد. یکی ازمشکلات درکشور ما نداشتن جامعه آماری درست و قابل استناد میباشد. سامانه روابط کار میتوانداین فقدان راازبین ببردو اطلاعات آماری دقیق فراهم کند .

سامانه روابط کار بجهت اقدام هزینه هایی جهت ثبت نام کارفرمایان و کارگران دربرداردکه شامل هزینه های ثبت نام و تشکیل پرونده جهت کارفرمایان حقیقی و حقوقی .... تومان وبا احتساب مالیات ارزش افزوده مجموعا .... تومان. هزینه ثبت نام و تشکیل پرونده جهت کارگران نیز .... تومان وبا احتساب مالیات ارزش افزوده درمجموع .... هزار تومان تعیین شده است .
سامانه روابط کاراز ضوابط وقوانینش اینست ؛زمانیکه کارفرمایان موظف شوندکه قرارداد خودرا ثبت کنند دیگرنمیتوانند قرارداد سفید امضا راثبت کنند وهمچنین دراجرای تبصره 1 ماده 7 قانون کار ( تعیین سقف مدت جهت قرارداد درکارهای غیر مستمر) سامانه روابط کار وسیله ای جهت ثبت قراردادها و کنترل آنها خواهد بود .