روش گرفتن گواهینامه CE

روش گرفتن گواهینامه CE

گواهی CE چیست؟ انواع گواهی نامه CE کدامند؟ گواهینامه CE رااز کجا بگیریم؟ استاندارد CE استفاده هایش چیست؟ همه وهمه سوالهایی میباشدکه دراین مقاله بدان میپردازیم.

نشان CE مخفف عبارتConformity European  درمعنای انطباق سازی باقواعد اروپا میباشدکه جهت نشان دادن ایمنی کالا اخذ میگرددو برروی کالا درج میگردد. ونشانگر اینست؛ کالای موردنظر ایمن میباشدو هیچگونه خطری ازلحاظ ایمنی جهت استفاده کنندگان ندارد. گواهی CE رااتحادیه اروپا بابت کنترل برمحصولات تولید شده دراروپا بوجود آورد. بهمین دلیل سازمانهای متقاضی و اشخاص متقاضی صادرات و واردات جهت بازارهای اتحادیه اروپا میبایست گواهینامه CE رادریافت کنند. بارواج اخذ گواهی CE امروز گواهینامه سی ای بعنوان یک وسیله تبلیغاتی جهت تولیدکنندگان میباشد وبهمین جهت دریافت گواهی نامه ce رواج بسیاری پیدا کرده است. دربعضی مواردهم دیده میشودکه تولید گنندگان بدون آگاهی ازماهیت گواهی و نشان CE لوگوی CE رابرروی محصول خودمیزنند ونهادی نیست بدین موارد رسیدگی کند مگر اینکه توسط مشتری مورد بازخواست قرار گیرند ویا بخواهد محصولش رابه کشورهای اتحادیه اروپا صادر کند.

گواهی نامه CE جهت تمامی محصولات کاربرد ندارد وهمچنین گواهی CE جهت هرمحصول متفاوت میباشد. بعنوان مثال گواهینامه CE محصولات غذایی بامثلا ماشین آلات متفاوت میباشد ومحصولات دارای قابلیت دریافت نشان CE مانند تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات پزشکی ، مواد غذایی، ماشین آلات، مصالح ساختمانی وغیره هرکدام CE مخصوص خودرا دارند. جهت گرفتن گواهینامه CE ابتدا بایستی نوع گواهی CE مشخص باشد. سه نوع گواهی نامه CE وجود دارد: گواهینامه CE اورجینال ، گواهی CE خوداظهاری وهمچنین گواهی نامه CE انطباقی. مرجع صادر کننده گواهینامه CE ، N.B هستندکه زیرنظر سازمان NANDOO مدیریت میشوند.

گواهی CE اورجینال نوع اول گواهینامه میباشدکه توسط سازمان NANDOO مدیریت وهمچنین زیر نظر NANDOO صادر میگردد. گواهینامه CE اورجینال قابلیت رجیستری دارد واز طریق سایت NANDOO قابل رجیستری میباشد. ودارای یک کدچهار رقمی میباشدکه دیگر گواهینامه CE کد چهاررقمی راندارد.
گواهی نامه CE خوداظهاری ویا اظهار نامه : دراینگونه گواهینامه همانطورکه ازنامش پیداست توسط خودسازمان اظهار میگردد یعنی آزمایشات توسط خودسازمان انجام میشود ونه زیر نظر N.B .
گواهینامه CE انطباقی : توسط خود سازمان صادر میگردد وقابلیت رجیستری دارد امانه ازطریق NANDOO بلکه ازطریق سایت تعریف شده سازمان صادرکننده.
گواهینامه CE جهت تجهیزات پزشکی تنها بایستی توسط 5 مرجع تعریف شده ومورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی صادرگردد واینگونه سازمانها بایستی تنها ازطریق 5مرجع تعریف شده جهت اخذ گواهینامه CE اقدام نمایند. انواع گواهی نامه CE دارای قیمتهای متفاوتی میباشد، گواهی CE اورجینال دارای قیمت بالاتری میباشد. متاسفانه بسیاری مراکز ثبت وصدور گواهینامه CE ، گواهی CE انطباقی رابجای گواهینامه CE اورجینال غالب کندبه سازمان متقاضی دریافت گواهی CE ومبلغ هنگفتی دریافت کند امابجای گواهینامه CE اورجینال گواهینامه انطباقی رابه سازمان متقاضی بدهدو سازمان متقاضی متوجه نشود پس توصیه میگردد سازمانها باآگاهی کامل جهت اخذ گواهینامه CE اقدام نمایند. گواهینامه CE اورجینال دارای یک کد چهاررقمی میباشدکه انواع دیگر گواهینامه CE ندارندو میتوان ازطریق این کد چهاررقمی تشخیص داد گواهینامه CE صادر شده اورجینال و اصل میباشد.

نشان CE راتوصیه میشودکه تولیدکنندگان بعداز دریافت گواهینامه ISO9001 دریافت کنند البته الزام نیست حتما پیش ازدریافت گواهینامه CE ، گواهینامه ISO9001 رادریافت کنند ویا ایزو9001 پیش نیاز گواهی CE میباشد بلکه بدین معناست جهت بهبود پیشرفت و پیشبرد پیاده سازی استاندارد CE درابتدا گواهینامه ISO 9001 رادریافت نمایند.