گواهینامه هسب هسپ چیست؟

گواهینامه هسب هسپ چیست؟

گواهی نامه هسب گواهینامه ای میباشدکه منسوخ شده وحالا به گواهی نامه 22000 تبدیل شده .گواهی نامه هسپ آمریکایی میباشد ولی بازهم بعضی ازمراکز ثبت وصدور گواهینامه های ایزو باآگاهی بدین قضیه باسواستفاده ازسازمانهاکه آگاهی ندارند هنوز نیز گواهینامه HACCP رابه درخواست سازمان ناآگاه انجام میدهند. .هرمرجعی درایران وجود داشته باشد استاندارد HACCP راصادر میکند.

گواهی HACCP راکدام سازمانها ومراجع صادر میکنند؟ دودسته هستندکه استاندارد HACCP راصادر میکنند کسانی ویا آندسته شرکتهاکه گواهی نامه HACCP رامیخواهند داشته باشند ازطریق مراکز معتبر، اعتبار گواهی نامه haccp بدین صورت سنجیده میشود. مرجعی وجود داردبه نام آی ای اف ( IAF ) وهمه ی مراجع راتایید میکند واین تایید رابدین صورت انجام میدهدکه پایین گواهی نامه لوگوی IAF درج میشود اعتبار همه کشورها یکیست واعتبار گواهینامه ربطی نداردبه کشورها وبه سیاستهای خودآن کشور مربوط است.

گواهینامه HACCP و تفاوت قیمتهارا باذکر یک مثال ملموس دراینجا بیان میکنیم تاکاربر درک بهتری پیداکند بابت اعتبار انواع گواهینامه ایزو درکشورهای مختلف. بطور مثال: کسیکه درایران جهت گواهینامه ی رانندگی مثلا 400 تومن هزینه میکند ونفر دیگردر پاکستان 200 تومن ویک شخص دراروپا یک میلیون اما مسئله مهم یادگیری رانندگی میباشدکه یاد گیریش مشترک بوده اما قیمتها درهر جا متفاوت است.
گواهی هسپ الزامات مشترک بسیاری داردبا گواهی ایزو9001 بدین معناکه یک شرکت یامجموعه ویا هر مرکزکه گواهی نامه ایزو9001 داشته باشد و پیاده سازی کند بابت دریافت گواهینامه ایزو هسپ اقدام کند ویا جهت انواع دیگر گواهینامه ایزو دیگرعملا 60 تا 70 درصد ازالزامات ایزو هسب یاهر ایزوی دیگررا انجام داده واجرا کرده است.

گواهینامه haccp ، مراکز ویا مجموعه هاییکه تماس میگیرندو بجهت پیاده سازی هسپ تماس میگیرند. دو راه دارند یک اینکه مجموعه و مراکز میتوانند با ورودبه سایت فایل مرتبط باکار خودشان را دانلود کنند و پیاده سازی نمایند ودوم اینکه ازمرکز کارشناس فرستاده میشود بجهت پیاده سازی واین خودش دو بخش دارد بخش اول اینکه کارشناس مربوطه دارای کدام سطح علم ومدرک تحصیلی میباشدو بخش دوم اینکه کارشناس مدرک تحصیلی پایین (دیپلم) داشته باشدکه بازهم خودش دو بخش دارد اگر کارشناس با تجربه بامدرک تحصیلی و اطلاعات بالا بخواهند هزینه بیشتری بایستی بپردازند.تا کسانیکه مدرکشان دیپلم میباشد وپرداخت هزینه باتوجه بدینکه بصورت پروژه ای باشد ویا ساعتی بخود کارفرما مربوط میشود میتواندبا کارشناسی که جهت پیاده سازی حضور پیدا میکند قرارداد بسته وداخل قرارداد ذکر میشودکه هزینه مشاوره بصورت ساعتی پرداخت شود ویا پروژه ای.

سوالاتیکه ممکنست متقاضیان باآن روبرو شوند: سنجش اعتبار گواهینامه ایزو چگونه میباشد؟ طریقه ی فهمیدن سنجش اعتبار گواهینامه ایزو باچه روشهایی امکانپذیر میباشد؟ امکان سنجش اعتبار گواهینامه ایزوسنجش اعتبار گواهینامه چطور سنجیده میشود؟