گواهینامه ISO/IEC17025 ، گواهی نامه ISO 17025

گواهینامه ISO/IEC17025 ، گواهی نامه ایزو17025

گواهینامه ISO17025 باعنوان صلاحیت انجام خدمات آزمون ، کالیبراسیون جهت سازمانها و متقاضیانی میباشدکه میخواهند گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه دریافت کنند. گواهی iso17025 جهت آزمایشگاههای فنی وهمچنین آزمایشگاههای ویژه کالیبراسیون ثبت و صدور میگردد ومتقاضیان هردو رشته میتوانند گواهینامه احراز صلاحیت آزمایشگاه رادریافت کنند. استاندارد ISO 17025 مورد درخواست سازمانهایی میباشدکه جهت اثبات کیفیت نیازبه آزمایش دارند. سازمانهای متقاضی چنانچه خودشان امکانات آزمایشگاه داشته باشند میتوانند بطور مستقل اقدام کنندبه آزمایش ویا مشاور درمحل آنها آزمایشها راانجام دهدکه چنانچه امکانات آزمایشگاهی داشته باشند برایشان مقرون بصرفه خواهد بود. اماچنانچه امکانات آزمایش وجود نداشته باشد آزمایش توسط مراجع ثبت وصدور انجام میگیرد وآندسته مراکزکه مراجه ثبت وصدور مشخص میکنند. استاندارد ISO/IEC17025 یاهمان سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاه ، کالیبراسیون بدلیل هزینه ها و مشاوره ممکنست هزینه های بالایی راجهت سازمانها دربر داشته باشد وبجهت ثبت وصدور نسبت بدیگر استانداردها هزینه های بالایی راداشته باشدکه هزینه بالای ثبت وصدور بدلیل همین هزینه مشاوره و ازمایشگاه میباشد البته بازهم تاکید میشود چنانچه سازمان خودش امکان آزمایش داشته باشد ازلحاظ هزینه برایش مقرون بصرفه خواهد بود. سازمان متقاضی گواهی نامه ISO/IEC 17025 و ISO15189 الزامات مشترک زیادی دارند باهم بهمین دلیل بهترست قبل ویا بطور همزمان دو استاندارد طراحی و پیاده سازی و ثبت و صدور گردند. همچنین گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مانند دیگر انواع گواهینامه درراستای بهبود عملکرد و فرآیندش بهترست استاندارد ISO9001 رانیز قبل ویا همزمان طراحی و پیاده سازی نمایند زیرا الزامات موردنیاز iso/iec17025 بسیاریش درون استاندارد iso9001 تعریف شده است.

دریافت گواهی ISO17025 باتوجه بدین گفته ها بهترست همزمان بادو استاندارد ISO15189 و ISO9001 انجام گیرد وسازمانها جهت عملکرد بهتر درتمام فرآیندعایشان هرسه استاندارد رابطور همزمان طراحی و پیاده سازی کنند.

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو 17025 مانند دیگر استانداردها CB ها میباشند ومراجع  ثبت و صدور و مدیریت استاندارد 17025 نیز CB هستندکه خودشان زیر نظر مراجعی باعنوان AB مدیریت میگردند وخود ( AB ) ها زیرنظر مراجعی باعنوان IAF فعالیت میکنند. پس نتیجه اینکه گواهینامه صادرشده ازطریق IAF دارای بالاترین اعتبار هستند. مراجع صادرکننده استاندارد ایزو17025 بجز اینکه بایستی عضو IAF باشند بایستی عضویت ILAC نیز داشته باشندتا صلاحیت داشته باشدکه آزمون و آزمایشها راانجام بدهد. درایران مرجع اعتباردهنده عضو ILAC ، NACI میباشد. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI تنها عضو ILAC میباشدکه وظیفه احراز صلاحیت آزمایشگاه رابر عهده دارد.

متقاضیان گواهینامه ISO17025 معمولا با اصطلاحات زیر جهت مطلب موردنظر خوددر گوگل درست ویا نادرست سرچ میکنند:

گواهی ایزو17025 ، گواهی ایزو 17025 ، گواهی نامه ایزو17025 ، گواهی نامه ایزو 17025 ،  گواهینامه ایزو 17025 ، گواهینامه ایزو آی ای سی 17025 ، ایزو 17025 ، نحوه دریافت گواهینامه ISO/IEC17025 ، نحوه دریافت گواهی نامه ISO/IEC 17025 ، نحوه دریافت گواهینامه ISO 17025 ، دریافت مدرک ISO/IEC 17025 ، دریافت مدرک ISO 17025 ، مراحل گواهی نامه ISO/IEC 17025 ، استاندارد ISO/IEC27001 ، استاندارد ISO17025 ، ISO/IEC17025 مدرک ایزو 17025،آموزش دریافت مدرک ISO/IEC 17025 ، تشریح مراحل چگونگی دریافت ایزو 17025، فرق گواهینامه ISO/IEC 17025 باسایر استانداردها ،CB  های معتبر صادر کننده گواهی نامه ISO/IEC 17025 ، مراجع صادرکننده گواهینامه ISO/IEC 17025 ، شرکتهای معتبر آموزش دهنده استاندارد 17025 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO/IEC 17025 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO/IEC17025 ، شرکتهای گواهی ISO تحت اعتبار NACI ، لیست CB های صادرکننده گواهی ایزو تحت نظارت مرکز ملی تائید صلاحیت ایران ، آموزش نحوه دریافت گواهی نامه ISO/IEC 17025 ، گواهینامه نامه ISO/IEC 17025 ارزان و فوری ، گواهینامه نامه ISO/IEC 17025 معتبر سازمان ملی استاندارد ایران ، نحوه استعلام اعتبار گواهی نامه ISO/IEC 17025 ، گواهینامه ISO/IEC 17025 چیست؟ گواهی نامه ISO/IEC 17025 چیست؟ مدرک ایزو 17025 چیست؟چگونه گواهینامه ISO/IEC 17025 بگیریم؟چگونه گواهی نامه ISO/IEC 17025 دریافت کنم؟ازکجاباید گواهینامه ISO/IEC 17025 بگیرم؟ ارتباط ISO/IEC 17025 باسایر ایزو ، ارتباط ISO/IEC 17025 باسایر ISO ها ، اشتراک ISO/IEC 17025 باسایراستانداردهای ایزو ، اشتراک ISO/IEC 17025 باسایراستانداردهای ISO ، آموزشگاه معتبر ISO/IEC 17025 ، دوره آموزشی ISO/IEC 17025 ، متقاضیان دریافت گواهینامه ISO/IEC 17025 ، گواهینامه iso/iec17025 ، گواهی نامه iso/iec17025 ، گواهی iso/iec17025 ، گواهینامه iso/iec 17025 ، گواهی نامه iso/iec 17025 ، گواهی iso/iec 17025 وغیره.

 مرکز مشاوره سپاهان جهت هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی و پاسخگویی جهت سوالات شما درزمینه انواع گواهی نامه  ISO میباشد.