سایر گواهینامه های ISO

سایر گواهینامه های ایزو ISO

سایر گواهینامه های ایزو ISO شامل استانداردهایی میشودکه عمومیت کمتری دارندو اختصاصی هستند بهمین دلیل کمتر شناخته شده اند بنوعی گواهینامه های خیلی اختصاصی بدلیل اینکه کمتر مورد استفاده قرار میگیرد ناشناخته مانده اند. گواهینامه های اختصاصی استانداردهای ایزو ISO بسیار زیاد هستندکه بازهم بدانهایی میپردازیم که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند.

سایر گواهینامه های ایزو ISO یکی ازانواع استانداردهایش گواهینامه ISO 15189 میباشدکه ازسری استانداردهای 15000 هست باعنوان سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه تشخیص طبی وتمامی مراحل آزمایش رااز زمان نمونه گیری تالحظه جوابدهی یعنی ازصفرتا صد روند آزمایشگاه را مدیریت میکند. وبایستی تمام روال وفرآیندها و روش و روند و دستورالعملها اززمان ورودبه آزمایشگاه تالحظه جوابدهی آزمایش برایش تعریف شود وطبق همان روند و فرآیند بایستی عمل شود. استاندارد ISO 15189 سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه رابیان میکند و مختص آزمایشگاههای تشخیص طبی ست. بهترست سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ISO 15189 بدلیل الزامات مشترکشان با ISO 9001 بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت – ویژه آزمایشگاه تشخیص طبی ISO 15189 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

سایر گواهینامه های ایزوISO یکی ازانواع دیگرش گواهینامه ISO 10015 میباشد باعنوان سیستم مدیریت کیفیت - آموزش ( سیستم مدیریت آموزش ) ازسری استانداردهای 10000 باعنوان سیستم مدیریت آموزش وبراهمیت مدیریت منابع انسانی ونیازیه آموزش بیشتر تاکید میکند. استاندارد ISO 10015 تاکید داردبه آموزش نیروی انسانی بروز و آپدیت درسازمان متقاضی.

سایر گواهینامه های ایزو یکی دیگراز انواعش گواهینامه ISO 16949 میباشد ازسری استانداردهای 16000 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودروسازی جهت سازمانهایی کاربرد داردکه درصنایع خودروسازی فعالیت دارند. استاندارد ISO 16949 درحوزه محصولات و تولیدات و خدمات و خدمات پس ازفروش قطعات خودرو کاربرد دارد. وهمچنین نمایندگیهای فروش قطعات خودرو ، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال درحوزه صنعت خودرو .
سایر گواهینامه های ایزو ازانواع دیگرش گواهینامه ISO 21500 سیستم مدیریت پروژه ازسری استانداردهای 21000 میباشدکه صفرتا صد یک پروژه درحال اجرا رابیان میکند. iso 21500 راهنمای کیفی و کلی فرآیند پروژه رااز ابتدا و اززمان طرح پروژه تامراحل اجرا و اجرای پروژه همه راشامل میشود و مدیریت میکندتا پروژه سرانجام بگیرد.

سایر گواهینامه های ایزو ISO ازانواع دیگرش گواهی نامه ISO 28001 ازسری استانداردهای 28000 میباشدبا عنوان سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات و راهنمایی جهت سازمانهای فعال درزنجیره تامین بین المللی رامطرح میکند. استاندارد ISO 28001 زنجیره تامین همه چیز منجمله زنجیره تامین غذایی ، حمل و نقل و غیره راشامل میشود. استاندارد ایزو 28001 شامل تمامی سازمانهای متقاضی فعال درحوزه زنجیره تامین میشودکه ازلحاظ ایمنی بایستی تمامی موارد استاندارد رارعایت کند چه زنجیره تامین غذایی چه حمل و نقل. در سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ISO 28001 جنبه های بحرانی زنجیره تامین درنظر گرفته میشود.

سایر گواهینامه های ایزو ISO ازانواع دیگرش گواهینامه ISO 31000 باعنوان سیستم مدیریت ریسک میباشدکه چارچوب و قاعده کلی جهت مدیریت ریسک درتمامی سازمان یابخشی ازسازمان یا مجموعه راطراحی کرده وارائه میدهد. استاندارد iso 31000 سیستم مدیریت ریسک یک راهکار اساسی و اصولی جهت مدیریت ریسکهای فرآیند و عملکردهای سازمان ارائه میکند وتمام ریسکهای موجود درفرآیند سازمان بایستی درنظرگرفته شده و مدیریت شود.

سایر گواهینامه های ایزو ISO شامل استانداردهای دیگری نیز میباشدکه متناسب بافعالیت شرکتها متفاوت و انتخاب میشونداما درباره تمام استانداردها موردی هست حائز اهمیت وآن اینست تمامی استانداردهای نامبرده و استانداردهای دیگرکه بدلیل تعداد فراوان آنها نامی ازآن نبرده شده بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مورد نظر و استاندارد مدنظرش سیستم مدیریت کیفیت یاهمان استاندارد ISO 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

متقاضیان دریافت انواع گواهینامه ایزو ISO بدنبال مطلب موردنظرشان درگوگل ممکنست باعناوین زیر سرچ کنند: انواع گواهی نامه ISO ، انواع گواهینامه ISO ، انواع استاندارد ISO ، گواهینامه ISO 15189 ، استاندارد ISO 15189 ،  گواهینامه ISO 10015 ، استاندارد ISO 10015 ، گواهینامه ISO 16949 ، استاندارد ISO 16949 ، گواهینامه ISO 21500 ، استاندارد ISO 21500 ، گواهینامه ISO 28001 ، استاندارد ISO 28001 ، گواهینامه ISO 31000 ، استاندارد ISO 31000 ، گواهی نامه ISO 15189 ، گواهی نامه ISO 10015 ، گواهی نامه ISO 16949 ، گواهی نامه ISO 21500 ، گواهی نامه ISO 28001 ، گواهی نامه ISO 31000