سایر گواهینامه های بین المللی 

سایر گواهینامه های بین المللی

سایر گواهینامه های بین المللی یکی ازانواعش گواهینامه HALAL میباشدکه حلال بودن یا حلال نبودن مواد غذایی رامشخص میکند بهمین دلیل گواهینامه حلال بیشتر مختص سازمانهایی میباشدکه درحیطه مواد غذایی فعالیت دارند اعم ازتولیدکنندگان یارستوران داران.گواهینامه HALAL هم درکشورهای مسلمان و کشورهای غیر مسلمان شناخته شده است. دردین اسلام حلال بودن مواد غذایی ازاهمیت بالایی برخوردارست بهمین دلیل نشان حلال روی بسته های مواد غذایی و مواد تولیدی غذایی نشاندهنده حلال بودن ماده غذایی واطمینان خاطر مشتری بابت حلال بودن ماده غذایی مصرفی اش میباشد. گواهینامه بین المللی HALAL چون مرتبط باصنایع غذایی میباشد بنابراین ارتباط مستقیم و الزامات مشترک داردبا استاندارد ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی. همچنین استاندارد halal بدلیل الزامات مشترکش بااستاندارد iso 9001 بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی استاندارد HALAL استاندارد 9001 رانیز دریافت کند. پس دو استاندارد ISO 9001 و استاندارد ISO 22000 بعنوان پیش نیاز استاندارد HALAL بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی گواهینامه HALAL ، طراحی و پیاده سازی شوند.

سایر گواهینامه های بین المللی یکی دیگراز انواعش مدل EFQM میباشدکه یک روش ارزیابی میباشد باعنوان خود ارزیابی جهت سازمانهاکه قصد دارند روند روبه پیشرفت داشته باشند وبه تعالی برسند. یک سازمان اگر بخواهد بداند درکدام نقطه ازتعالی و پیشرفت قرار دارد براساس جایگاهش برنامه ریزی کرده تابتواندبه هدفش برسد. یکی ازبهترین روشهای شناسایی و درواقع خودارزیابی موجود مدل EFQM میباشد. روش خودارزیابی فرآیندها و عملکرد موجود درسازمان رابطور منظم و سیستماتیک بررسی میکندو نتایج حاصل ازآنها و معایب احتمالی شناسایی میشوند. روش خودارزیابی EFQM کمک میکندبه سازمان نقاط قوتش رابشناسد و حفظ کند ونقاط ضعفش راهم شناخته و برطرف نماید.

سایر گواهینامه های بین المللی گواهینامه ی دیگری دارد باعنوان 5S گواهینامه 5S نیز ازانواع گواهینامه های مورد تقاضای سازمانها و شرکتها میباشدکه باعناوینی مانند گواهینامه 5S ، گواهینامه 5 اس ، مدرک 5S ، مدرک 5 اس ، گواهینامه پنج S و گواهینامه پنج اس نیز بکار برده میشود. گواهینامه 5S یک سیستم خانه داری منظم میباشدکه سعی داردتا نظم و انضباط رادر محیط کار برقرار کند وبهبود ببخشد. سیستم 5S ابتدا درآمریکا پایه گذاری شد وسپس کشور ژاپن باالگوبرداری ازآن و پیاده سازی اش در صنایع و سازمانها موفقیتهای چشمگیری بدست آورد.

سایر گواهینامه های بین المللی ازانواع دیگرش میتوان اشاره کردبه گواهینامه GMP . GMP مخفف سه کلمه Good manufacturing practices میباشدبه معنای شرایط تولید خوب. GMP بجهت مجموعه هایی کاربرد داردکه درصنایع تولید وسایل پزشکی و همچنین صنایع غذایی فعالیت دارند. جهت دریافت گواهینامه GMP سازمان متقاضی بایستی جهت شناسایی و پیاده سازی الزامات مربوطه وموردنیاز ذکر شده دراستاندارد GMP اقدام کند. بدلیل یکسری الزامات مشترک بااستاندارد ISO 22000 ، ISO 13485 و ISO 9001 بهترست همزمان با طراحی استاندارد جی ام پی ، استانداردهای ایزو 22000 و ایزو 13485 و ایزو 9001 نیز طراحی و پیاده سازی شوند.
سایر گواهینامه های بین المللی یکی دیگرازانواعش گواهینامه SFBB میباشدبا عنوان سیستم مدیریت ایمنی خرده فروشی مواد غذایی. SFBB بسته مدیریت ایمنی مواد غذایی میباشدکه جهت رستوران ها ، کافی شاپ ها ، فست فودها وبه آنها کمک میکندتابا مقررات و قوانین بهداشتی مطابقت داشته باشد. استاندارد SFBB اطمینان میدهدبه مصرف کننده غذایی راکه مصرف میکند سالم میباشد. استاندارد sfbb چون ازلحاظ ایمنی مشتریان رامطمئن میکندکه غذای مصرفیشان از همه لحاظ ایمن میباشد جهت سازمانهای دارای گواهی نامه SFBB باعث اعتبار خواهد شد. دلیل اختصاصی بودن استاندارد SFFB ممکنست چنین سوالی پیش بیاید کاربرد SFBB جهت چه سازمانهایی کاربرد دارد: غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای خرده فروشان ، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای کودکستان ، غذای سالم تر، مکمل کسب و کار بهتر برای مراکز مراقبت های مسکونی ، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای غذاهای هند میباشد، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای غذاهای چینی میباشد، غذای امن تر، کسب و کار بهتر در چین ، مواد غذایی امن تر، منابع آموزشی بهتر برای کالج ها. بجهت الزامات مشترک SFBB بااستانداردهای ISO 22000 و ISO 9001 بهترست سازمان متقاضی دریافت گواهینامه SFBB همزمان دو استاندارد ایزو 9001 و ایزو 22000 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

متقاضیان درگوگل ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب موردنظرشان سرچ کنند:

سایر استانداردهای بین المللی ، سایر گواهینامه های بین المللی ، سایر گواهی نامه های بین المللی ، گواهینامه HALAL ، گواهی نامه HALAL ، استاندارد HALAL ، مدل EFQM ، گواهینامه EFQM ، استاندارد  EFQM ، گواهی نامه EFQM ، گواهینامه خودارزیابی ، گواهینامه 5S ، گواهینامه 5 اس ، مدرک 5S ، مدرک 5 اس ، گواهینامه پنج S و گواهینامه پنج اس ، گواهی نامه 5S ، استاندارد 5S ، گواهینامه GMP ، گواهی نامه GMP ، استاندارد GMP ، گواهینامه SFBB ، گواهی نامه SFBB ، استاندارد SFBB ، ISO 22000 ، ISO 9001 ، گواهینامه ISO 22000 ، گواهی نامه ISO 22000 ، استاندارد ISO 22000 ، گواهینامه ISO 9001 وغیره.