گواهینامه iso 10002

گواهینامه ایزو 10002 گواهی نامه ISO 10002

گواهی نامه ایزو 10002 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت _ رسیدگی به شکایات مشتریان جهت حصول اطمینان ازمدیریت رسیدگی بجهت شکایات مشتریان و کار فرمایان شامل دریافت، تحلیل، تعریف اقدامات اصلاحی مربوطه، اطلاع رسانی بذینفع ودر نهایت رفع شکایات میباشد.

سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002 یک استاندارد نیست بلکه راهنمایی ازسری راهنماهای ISO 9001 میباشد. الزامات ایزو 10002 ازسری الزامات سری 10000 بوده و شرکت یاسازمان متقاضی باپیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان قصد دارد باایجاد تفکر فرآیندگرا و سیستماتیک کلیه عدم انطباقهای بالفعل شامل بروز شکایات مشتریان و کارفرمایان خود میگردد و حتی باشناسایی و مدیریت ریسکهای بالقوه جلوی بروز هرگونه شکایت رامیگیرد همچنین سازمان ویا مجموعه متقاضی مدرک سیستم مدیریت کیفیت_رسیدگی به شکایات مشتریان درصورت عدم وجود هیچگونه شکایت سراغ مشتریان و کارفرمایان خود رفته و مطابق بافرمها و دستورالعملهای خاص مرتبط باالزامات سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان ، شکایات مخفی و برزبان نیامده راکشف، شناسایی، طبقه بندی و مدیریت میکنند.

گواهی نامه ISO 10002 ازآنجاکه بعنوان زیر شاخه استاندارد ایزو 9001 میباشد بهترست یا پس ازاخذ ISO 9001 جهت دریافت آن اقدام گردد ویا همزمان بااخذ ایزو 9001 ، چون پایه و اساس سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان همان سیستم مدیریت کیفیت میباشد.

کاربران و علاقمندان درفضاهای مجازی عبارات درست ویا اشتباه اصطلاحات زیر رادر گوگل وارد کرده و کسب اطلاعات مینمایند:
نحوه دریافت گواهینامه ISO 10002
دریافت مدرک ISO 10002
مراحل گواهی نامه ایزو  ISO 10002
ISO 10002
ISO10002
ISO 1002
ISO10002
ISO1002
IZO 10002
IZO 1002
استاندارد ISO 1002
استاندارد ISO1002
استاندارد ISO 10002
استاندارد ISO10002
مدرک ایزو 10002
آموزش دریافت مدرک ISO 10002
تشریح مراحل چگونگی دریافت ایزو 10002
 فرق گواهینامه ISO 10002 باسایر استانداردها
CB های معتبر صادر کننده گواهی نامه ISO 10002
مراجع صادرکننده گواهینامه ISO 10002
شرکتهای معتبر آموزش دهنده استاندارد 10002
استاندارد DIN 10002
استاندارد DIN 1002
استاندارد BS 10002
استاندارد BS 1002
مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO 10002
مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO10002
شرکتهای گواهی ISO تحت اعتبار NACI
لیست CB های صادرکننده گواهی ایزو تحت نظارت مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
آموزش نحوه دریافت گواهی نامه ISO 10002
گواهینامه نامه ISO 10002 ارزان و فوری
گواهینامه نامه ISO 10002 معتبر سازمان ملی استاندارد ایران
نحوه استعلام اعتبار گواهی نامه ISO 10002
گواهینامه ISO 10002 چیست؟
گواهی نامه ISO 10002 چیست؟
مدرک ایزو 10002 چیست؟
چگونه گواهینامه ISO 10002 بگیریم؟
چگونه گواهی نامه ISO 10002 دریافت کنم؟
ازکجاباید گواهینامه ISO 10002 بگیرم؟
ارتباط ISO 10002 باسایر ایزو
ارتباط ISO 10002 باسایر ISO ها
اشتراک ISO 10002 باسایراستانداردهای ایزو
اشتراک ISO 10002 باسایراستانداردهای ISO
آموزشگاه معتبر ISO 100002
دوره آموزشی ISO 10002
متقاضیان دریافت گواهینامه ISO 10002

گروه مشاورین سپاهان آماده هرگونه مشاوره و خدمت رسانی درزمینه گواهی نامه  ایزو و انواع آن بشما متقاضیان محترم میباشد.