گواهینامه ISO/TS 29001

گواهینامه ایزو 29001 گواهی نامه ISO/TS 29001

گواهینامه ایزو 29001 یاهمان گواهی نامه ISO/TS 29001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی میباشد ودرصنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد دارد و الزامات لازم جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی رامطرح و پیاده سازی میکند.

گواهینامه ایزو 29001 گواهی نامه ISO/TS 29001 درواقع یک استاندارد نیست بلکه یک مشخصه فنی میباشدکه اصطلاحا استاندارد نامیده میشود اما درحقیقت یک مشخصه فنی میباشد. جهت اطلاع درباره فرق بین دو عنوان ISO و مشخصه فنی ISO/TS ، اینجا کلیک کنید.

گواهینامه ایزو 29001 گواهی نامه ISO/TS 29001 ( سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای اولین بار باهمکاری و همیاری سازمان جهانی ایزو ISO و API ( موسسه نفت آمریکا ) منتشر شد. اغلب مباحث و الزامات مشخصه فنی ISO/TS 29001 مشترک میباشدبا سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 بهمین دلیل بهترست سازمان متقاضی اخذ گواهینامه ISO/TS 29001 همزمان یاقبل ازطراحی و پیاده سازی سیستم ISO/TS 29001 همزمان سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 ) رانیز طراحی و پیاده سازی نماید. درواقع سیستم مدیریت کیفیت پیش نیاز و پایه هر استاندارد دیگری میباشد ودر واقع مادر تمام استانداردها میباشدکه درباره استاندارد ISO/TS 29001 نیزاین مقوله صدق میکند. و اغلب سازمانهای متقاضی دریافت تمام گواهینامه بااخذ گواهینامه ISO 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) الزامات و نیازهای مرتبط بافرآیندش برطرف میشود وتوصیه میشود قبل یاهمزمان بااخذ هرگواهینامه و طراحی و پیاده سازی هر سیستمی سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی کندتا 80درصد راهش راطی کرده باشد و20درصد مابقی درواقع برمیگرددبه الزامات سیستم مورد نظر و فعالیتش و سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز ازاین قاعده مستثنا نمیباشد.این البته بدان معنا نمیباشدکه سازمان حتما بایستی قبل ازطراحی و اخذ گواهینامه ISO/TS 29001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 ) راطراحی و اجرا کند بلکه میتوان همزمان دو سیستم فوق طراحی و اجرا شود وبا اجرای همزمان هردو سیستم درهزینه های طراحی و پیاده سازی صرفه جویی کرد.

کاربران و علاقمندان درفضاهای مجازی عبارات درست ویا اشتباه اصطلاحات زیر را درگوگل وارد کرده و کسب اطلاعات مینمایند:

نحوه دریافت گواهینامه ISO/TS 29001 ،دریافت مدرک ISO/TS 29001 ،مراحل گواهی نامه ایزو ISO/TS   29001 ، ISO/TS 29001 ، ISO2901 ، ISO/TS 29001 ، IZO/TS 29001 ، IZO/TS 2901 ، استاندارد ISO/TS 2901 ، استاندارد ISO29001 ، استاندارد ISO 29001 ، استاندارد ISO2901 ، مدرک ایزو ISO/TS 29001 ، آموزش دریافت مدرک ISO/TS 29001 ، تشریح مراحل چگونگی دریافت ایزو ISO/TS 29001 ، فرق گواهینامه ISO/TS 29001 باسایر استانداردها ، CB های معتبر صادر کننده گواهی نامه ISO/TS 29001 ، مراجع صادرکننده گواهینامه ISO/TS 29001 ، شرکتهای معتبر آموزش دهنده استاندارد ISO/TS 29001 ، استاندارد DIN 29001 ، استاندارد DIN/TS 29001 ، استاندارد BS 29001 ، استاندارد BS 2901 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO/TS 29001 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO/TS 29001 ، شرکتهای گواهی ISO تحت اعتبار NACI ، لیست CB های صادرکننده گواهی ایزو تحت نظارت مرکز ملی تائید صلاحیت ایران ، آموزش نحوه دریافت گواهی نامه ISO/TS 29001 ، گواهینامه نامه ISO/TS 29001 ارزان و فوری ، گواهینامه نامه ISO/TS 29001 معتبر سازمان ملی استاندارد ایران ،نحوه استعلام اعتبار گواهی نامه ISO/TS 29001 ، گواهینامه ISO/TS 29001 چیست؟ گواهی نامه ISO/TS 29001 چیست؟ مدرک ایزو ISO/TS 29001 چیست؟ چگونه گواهینامه ISO/TS 29001 بگیریم؟ چگونه گواهی نامه ISO/TS 29001 دریافت کنم؟ ازکجاباید گواهینامه ISO/TS 29001 بگیرم؟ ارتباط ISO/TS 29001 باسایر ایزو ، ارتباط ISO/TS 29001 باسایر ISO ها ، اشتراک ISO/TS 29001 باسایراستانداردهای ایزو ، اشتراک ISO/TS 29001 باسایراستانداردهای ISO ، آموزشگاه معتبر ISO/TS 29001 ، دوره آموزشی ISO/TS 29001 ، متقاضیان دریافت گواهینامه ISO/TS 29001

گروه مشاورین سپاهان آماده هرگونه مشاوره و خدمت رسانی درزمینه گواهی نامه  ایزو و انواع استاندارد بشما متقاضیان محترم میباشد.