تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران 

نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یکی ازموارد الزامی شرکت در مناقصات است. شرکتهابرای گرفتن گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باید رتبه ( گرید ) سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت اداره کار ( مجوز اداره کار )یا مجوز بهره برداری از وزارت صنایع ، نیروی انتظامی ، تاییدیه صنوف و اتحادیه ها ( ویژه پیمانکاران حقیقی ) ، وزارت نفت ، وزارت نیرو ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت جهاد کشاورزی ، نظام مهندسی ، وزارت راه و شهر سازی ، وزارت صنعت و معدن و تجارت ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته باشند.

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شامل5 گام است.

 مسئول ایمنی گام اول پروژه است.

مسئول ایمنی یا افسر hse شامل افرادی میشودکه مدرک مرتبط دارند مانند کاردانی ایمنی و بهداشت و رشته های زیر مجموعه و کارشناسی ایمنی و بالاتر و رشته های زیر مجموعه راشامل میشودواگردارای مدرک غیرمرتبط رشته های کارشناسی فنی و مهندسی و علوم پایه فیزیک و شیمی باسابقه ی کاری مرتبط باشند میبایست در دوره های آموزشی اصول ایمنی و بهداشت کار 40 ساعته میباشد و دوره ی آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک  20 ساعت میباشد شرکت کنند و اگر مدرک مرتبط داشته باشند فقط در دوره ی آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( 20 ساعته ) شرکت  میکنند.

بعداز گذراندن دوره آموزشی بمنظور گرفتن تائیدیه از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وارد سایتisaap.ir  میشویدو مسئول ایمنی را ثبت نام میکنیم .برای ثبت نام احتیاج به مدارکی دارد کپی شناسنامه از تمامی صفحات و کپی کارت ملی پشت ورو ، قرارداد مسئول ایمنی، گواهینامه های دوره آموزشی ، سوابق و تجربه های کاری مسئول ایمنی ، صورتجلسه کمیته حفاظت فنی.

گام دوم ثبت نام در دوره های آموزش20ساعته عمومی ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار استکه ویژه مدیرعامل یایکی ازاعضا هیات مدیره میباشد و دوره آموزشی 8 ساعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران که ویژه تمامی افراد لیست بیمه دفتر مرکزی و پیمانها میشود.

باید تمامی گواهینامه های آموزشی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار باشد.

سامانه اخذ گواهینامه تائیدصلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسرکشورگام سوم است. وارد سایت میشویم دارای دو درگاه میباشدیکی کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی کار و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ،هردو درگاه زیرنظر وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی به آدرس svcc.mcls.gov.ir میباشد.

بعداز ثبت نام و ارسال مدارک فیزیکی ،پرونده به اداره کار استان مربوطه ارسال میشود.

بازرسی گام چهارم است .پرونده به شهرهایی پیمان درآنجاست فرستاده میشود .لازم بذکر است باید تمامی پیمانها معرفی شده باشد و طبق جدول20 اظهارنامه مالیاتی پیمانهای تمام شده باید مفاصاحساب بیمه گرفته شود . رفع نواقص تذکرداده شده ازطرف بازرس وگرفتن تاییدیه بازرسی.

گام پنجم پرونده بعداز بازرسی به اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی ارجاع داده میشودو پرونده کمیته تشخیص صلاحیت ارسال میشود، این کمیسیون متشکل از معاون روابط کار بعنوان رئیس کمیته ، بازرس اداره کار، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان، نماینده کانون انجمن های صنفی کارفرمایان، نماینده تشکل های کارگری استان، نماینده انجمن صنفی مسئولین ایمنی تشکیل میشود و پرونده شرکت موردنظرموردبررسی قرارمیگیرد و در صورت تائید با صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی موافقت میشود .

کلمات و اصطلاحات کلیدی

نحوه دریافت گواهی تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکاران

ثبت نام گواهی تاییدصلاحیت ایمنی

سایت ثبت نام گواهینامه تایید ایمنی پیمانکاران

مراحل دریافت گواهینامه ایمنی پیمانکاران

آموزش ایمنی برای تایید صلاحیت ایمنی

سایت ثبت و صدور گواهی نامه تایید HSE پیمانکاران

نحوه دریافت گواهینامه HSE پیمانکاران

مراکز صادرکننده گواهینامه ایمنی پیمانکاران

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت HSE پیمانکاری

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید HSE پیمانکاران  

گواهی ایمنی اداره کار

مراجع و شرکتهای صادرکننده گواهینامه تایید ایمنی پیمانکاران

گواهینامه آموزشی مسئول ایمنی پیمانکاران

ثبت و صدور مدرک HSE اداره کار

گواهی نامه ایمنی اداره کار

گواهینامه ایمنی تایید ایمنی کارفرمایی

مدرک تایید سلاحیت ایمنی پیمانکاران

شرکت صادرکننده ایزو ایمنی اداره کار

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار راازکجا باید بگیرم

چگونه میتوان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گرفت

ازکجا میتوان گواهی نامه تایید ایمنی پیمانکاری گرفت

شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

آموزشهای مربوط به گرفتن گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی

زمان و هزینه دریافت گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهی سلاحیت ایمنی اداره کار

مدرک HSE پیمانکاران از اداره کار

سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسرکشور

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟

مراحل ثبت نام گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مراحل تشکیل پرونده کواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران