گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران 

 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بعنوان یک مدرک داخلی مطرح هست. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی بمنظورافزایش سطح ایمنی درگروههای کاری پیمانکاران درهمه حوزه هابنیانگذاری شد.

وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی پس ازابلاغ به اداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی استانها، به همه دستگاههای اجرایی وزارتخانه، سازمانها و شرکتهای دولتی و حتی غیردولتی نیز ابلاغ و الزام کردکه اگرجهت انجام امور خوداز خدمات پیمانکاران استفاده مینمایند بایستی از پیمانکاران خود گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رامطالبه نمایند. دستگاههای اجرایی و کارفرمایی درمناقصات، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ازجمله الزامات دراسناد مناقصه قراردادند. پیمانکاران چون برای اولین بار بودکه باگزینه گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری مواجه میشوند. چون پیمانکاران معمولا دراسناد مناقصه، اسنادشرکتی خود شامل اساسنامه، روزنامه رسمی، تغییرات، رتبه وگرید، پروانه هاو مجوزهای مختلف، سوابق کاری و... راارائه میدادند و تابحال عنوان گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکاران رانشنیده بودند. اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیازبه زمان زیادی حدود متوسط 4ماه دارد. درحالیکه پیمانکار فقط مدت چندروز جهت ارائه اسناد مناقصه وقت دارد. پیمانکاران جهت دستیابی به گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وحتی کسب اطلاعات درمورد نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باگروهها تماس میگیرند و خواستار اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هستند. گروه ما نیز کلیه اطلاعات را دراختیار ایشان قرار میدهد. اما همچنان پیمانکار قانع نمیشود و انتظار داردباکمترین زمان و هزینه مدرک تایید صلاحیت ایمنی راکسب نماید.

درهرحال گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازسوی وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی یک الزام شده و پیمانکاران بایستی جهت شرکت در مناقصات گواهی ایمنی مذکوررا دریافت نمایند.

فرق بین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و گواهینامه HSE یاهمان HSE-MS چیست؟ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی رابعضی از پیمانکاران با گواهینامه HSE اشتباه میگیرند. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهینامه ایی هست که توسط اداره کار صادر میگردد وفقط درحوزه ایمنی مطرح هست. اما گواهینامه HSE-MS گواهینامه ایی بین المللی هست که توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ISO یعنی CBها صادر میشود و علاوه براینکه درحوزه ایمنی مطرح هست درحوزه محیط زیست نیزالزاماتی را مطرح میکند.

کلمات و عبارات کلیدی

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

گواهینامه ایمنی پیمانکاران

گواهی نامه HSE پیمانکاران

گواهی ایمنی اداره کار

گواهی نامه ایمنی وزارت کار

مدرک ایمنی پیمانکاران

مدرک تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه آموزشی ایمنی اداره کار

مدرک آموزشی ایمنی اداره کار

گواهی HSE اداره کار

گواهینامه مسئول ایمنی اداره کار

گواهینامه تایید ایمنی و HSE پیمانکار

مدرک HSE معتبراداره کار

گواهی HSE اداره کار

گواهینامه HSE و ایمنی پیمانکاران

تائید صلاحیت ایمنی

تعیید سلاحیت ایمنی

کواهینامه تعید سلاحیت ایمنی اداره گار

کواهی اچ اس ای اداره کار

گواهینامه تاعید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدرک اچ اس ای از اداره کار استان

چگونه میتوان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی گرفت؟

چگونه میتوانم گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بگیرم؟

چگونه میتوان برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی HSE پیمانکاران ثبت نام کرد؟

سایت ثبت نام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

نحوه ثبت نام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار

سایت ثبت نام گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

سایت SVCC چیست؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟

گواهینامه ایمنی وزارت کار درکدام سایت هست؟

چگونه برای گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اقدام کنم؟ ثبت نام کنم

هزینه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چقدراست؟

مدت زمان اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چقدراست؟

مراکز، شرکتها وسازمانهای ارائه دهنده گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مراجع ثبت نام و صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازاداره کار

لیست شرکتهای ثبت و صدور گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی

تایید

صلاحیت

ایمنی

HSE

پیمانکاران

مناقصات

آموزشی

مدرک

گواهینامه

نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

نحوه اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی

نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی و HSE

مدرک HSE پیمانکاران