گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( رتبه یا گرید ، اداره کار )

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( رتبه و گرید – مجوز اداره کار )

 

تایید صلاحیت پیمانکاری ( رتبه و گرید – مجوز اداره کار ) دو مقوله جدا ازهم میباشند و ارتباطی باهم ندارند و شرکتهای متقاضی اخذ هرکدام ازاین مجوزها زمینه فعالیتشان متفاوت میباشد. گرید یاهمان رتبه خودش شامل دونوع گرید میشود گرید انفورماتیک و گرید پیمانکاری .گرید انفورماتیک زمینه فعالیتش IT و ITC میباشداما تایید صلاحیت پیمانکاری یاهمان رتبه پیمانکاری جهت شرکتهای پیمانکاری دارای زمینه فعالیتهایی درحوزه ساختمان ، ابنیه ، آب ، نیرو، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات ، کاوشهای زمینی ، کشاورزی ، نفت و گاز میباشد. مجوز اداره کار جهت شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی ، تعاونی و فنی و مهندسی میباشد. جهت اخذ مجوز اداره کار یکدوره کلاس آموزشی کارفرمایی داردکه مخصوص مدیرعامل یا رییس هیات مدیره میباشد وبایستی عضو انجمن صنفی مورد فعالیت شرکت شوند. جهت رتبه انفورماتیک شرکتهای فعال درحوزه IT و ITC بایستی ازانجمن صنفی مرتبط باحوزه فعالیتشان مجوز تولید بگیرند اماجهت تایید صلاحیت پیمانکاری یاهمان گرید پیمانکاری نیازی به مجوز نمیباشد. اعتبار گرید انفورماتیک 2ساله میباشداما گرید پیمانکاری 4 ساله میباشد و مجوز اداره کار سه ساله میباشداما بایستی هرسال تمدید شود. گرید انفورماتیک بیشترین امتیازش براساس درآمد ومیزان حقوق و دستمزد اظهارنامه مالیاتش میباشداما رتبه پیمانکاری بیشترین امتیازش براساسی قراردادها میباشد ( قراردادها بایستی میلیاردی باشد ) وبیشترین امتیاز مجوز اداره کار بابت تجهیزات و تعداد قراردادهایشان میباشد.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( رتبه و گرید پیمانکاری )

مخصوص پیمانکاران حقیقی و حقوقی دارای 100% سهام شرکت میباشد ویا پیمانکاران که صددرصد سهام آنها مختص دولت ، شهرداری ، موسسات و نهادها و موسسات عام المنفعه میباشد چنانچه پیمانکاران حائز شرایط اول و دوم نباشند بایستی درحوزه آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات و تجهیزات، کاوش های زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی فعالیت داشته باشند. چنانچه شرکتهای پیمانکاری متشکل ازدو شرکت باشند بایستی شرکت متقاضی جهت هردو شرکت بجهت دریافت رتبه پیمانکاری ثبت نام کند وسپس شرکت اصلی ثبت نام شود. شرکتهای متقاضی گرید پیمانکاری دراولین درخواست جهت رتبه میتوانند جهت گرفتن رتبه 5 ( کمترین رتبه ) اقدام نمایند. رتبه 1 بالاترین رتبه جهت شرکتهای پیمانکاری میباشد.
 مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه پیمانکاری بدین شرح میباشد: پست الکترونیکی بادامنه ir شرکت بهمراه ( رمز عبورآن، کد اقتصادی، شناسه ملی، کدپستی، کپی صفحه اول اساسنامه، کپی روزنامه تاسیس شرکت، شماره ثابت دفتر مرکزی و شماره فکس، شماره همراه مدیرعامل، آخرین آدرس شرکت طبق روزنامه شرکت جهت شرکتهای اقدام نکرده جهت ثبت نام درسامانه ساجات ) ، شناسه کاربری و گذر واژه ( جهت شرکتهای ثبت نام نموده درسامانه ساجات ) ، مدارک شرکت ، اعلام رشته ها و پایه های درخواستی درسربرگ شرکت، کپی کلیه روزنامه های رسمی شرکت ازتاسیس تاآخرین تغییرات، کپی آخرین صورتجلسه سهامداران و مجمع عمومی ( میزان سهام سهامداران درج شده باشد ) ،کپی اظهارنامه ثبتی شرکت یاهمان سهامی خاص، کپی شرکت نامه و تقاضا نامه ثبتی شرکت ،کپی اساسنامه شرکت، پرداخت هزینه الکترونیکی پرونده ازطریق آیتم پرداخت الکترونیکی درپرونده ساجات ، مدارک شناسایی افراد ( اعضای هیئت مدیره ، سهامداران ، پرسنل ) شامل کپی صفحه اول شناسنامه و توضیحات ،کپی کارت ملی ( پشت و رو ) ، کپی کارت پایان خدمت ، کپی مدارک تحصیلی، ارائه یک قطعه عکس و نمونه امضای هرفرد درذیل مدارک شناسایی مربوطه، مدارک سوابق بیمه ای و کاری افراد امتیاز آور، کپی آخرین پرینت بیمه افراد امتیازآور ازسایت تامین اجتماعی و الزاما پرینت بیمه بیانگر 3 سال در 4 سال اخیر سابقه بیمه باشد، گواهی اشتغال بکار فرد امتیازآور مطابق پرینت بیمه باذکر نوع فعالیت و سمتهایشان، مدارک قراردادها، کپی ابلاغ قرارداد ( کپی موافقتنامه پیمان کامل، نامه 25% افزایش پیمان درصورت وجود، متمم پیمان درصورت وجود ازسال 82 تاکنون )، مفاصا حساب بیمه ی قراردادهای گذشته وقبل از3 سال اخیر و ارائه نامه تائیدیه کارکرد ریالی ازبالاترین مقام کارفرما بجهت قراردادهای دردست اجرا و پایان یافته 3 سال اخیر، مدارک مالی ( برای پایه 5 مورد نیاز نمیباشد )، کپی اظهارنامه مالیاتی سال پیش ،کپی گزارش حسابرسی مالی شرکت ممهوربه مهر و امضاء موسسه حسابرسی رسمی. گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( رتبه و گرید – مجوز اداره کار ) بین رتبه 5 کمترین رتبه و رتبه 1 بالاترین رتبه متغیر میباشدکه بنابر قوانین و شرایطی تعیین میشود. چنانچه دو نفراز اعضای سازمان دارای تحصیلات مرتبط با فعالیت سازمان باشد یایک نفر باتحصیلات مرتبط با7 سال سابقه کار برای سازمان امتیاز آور میباشد. سازمان متقاضی گرید انفورماتیک چنانچه اولین بار باشدکه گرید پیمانکاری میخواهد دریافت کند تنها میتواند تقاضای گرید 5 نماید.

گرید انفورماتیک

گرید انفورماتیک یاهمان رتبه انفورماتیک مختص شرکتهای فعال درحوزه IT ( فناوری اطلاعات ) میباشد. گواهی صلاحیت انفورماتیک متعلق شرکتهایی میباشدکه موضوع اساسنامه شان بجز موضوعات فناوری ، اطلاعات انفورماتیکی و ارتباطات شامل موضوعات دیگری نباشد وتنها موضوع اساسنامه شان مختص موضوعات فن آوری اطلاعات ، انفورماتیک ، مخابرات و ارتباطات باشد.

گرید انفورماتیک ، یاهمان گواهی صلاحیت انفورماتیک نشانگر میزان توانایی مالی و فنی و سیستمی شرکتهایی میباشدکه ازطرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نظام اجرایی و فنی کشور جهت شرکتها صادر میشود وبه شرکتها تعلق میگیرداما باقی شرکتهای فعال درزمینه های پشتیبانی ، فنی و مهندسی و همچنین خدماتی بایستی ازطریق وزارت کار اقدام کنند ودرواقع مجوزاداره کار رادریافت کنند.

رتبه انفورماتیک درمقایسه رتبه مشاوران و پیمانکاران مزیتش اینست شرکتهای تازه تاسیس نیز میتوانند بنابر شرایطی رتبه یاهمان گرید انفورماتیک رابگیرند. مدرک امتیازآور جهت دریافت گرید یاهمان رتبه انفورماتیک اظهارنامه مالیاتی مورد تایید اداره مالیات میباشداما شرایط دریافت رتبه انفورماتیک بنتحوی میباشدکه حتی شرکتهای راکدکه چندسالی میباشد فعالیتی ندارند و فاقد اظهارنامه مالیاتی میباشند وشرکتهای تازه تاسیس اگر شرکت ثبت شده و اساسنامه باموضوع فعالیت انفورماتیکی ، فناوری اطلاعات یا ارتباطات باارائه لیست بیمه میتوانند حداکثر دردو رشته رتبه Y دریافت نمایند.

رتبه انفورماتیک مدت زمان اعتبارش دوساله میباشدو هرسال شرکتهای انفورماتیک قبل ازاینکه اعتبار گواهی صلاحیتشان پایان یابد بایستی مدارک جدید رابه سازمان برنامه و بودجه ارائه بدهندو رتبه جدید انفورماتیک دریافت کنند. شرکتهای دارای رتبه نیز هرساله میتوانند باارائه اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط اداره مالیات وارائه به سازمان برنامه و بودجه امتیاز بالا و بهتری بگیرند.

رتبه انفورماتیک درپنج گروه اصلی وپانزده رشته و زیرگروه تقسیم بندی میشوند وشرکتها بادر نظر گرفتن موضوع اساسنامه و امتیاز کسب کرده دریک یاچند رشته ، رتبه انفورماتیک دریافت کنند. همچنین درواقع رتبه انفورماتیک درهمان پانزده رشته اخذ میشودنه درآن پنج دسته وسر گروه.

مدارک لازم و اولیه جهت تشکیل پرونده رتبه انفورماتیک

صفحه روزنامه تأسیس ( اسکن تمام صفحه – مارک شده )

صفحه اساسنامه و موضوع فعالیت داخلش عنوان شده باشد .

روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیئت مدیره و مدیر عامل

روزنامه رسمی آخرین تغییرات آدرس و کدپستی

صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران دارای اطلاعات ارزش سهام و تاریخ سهامدار شدن در آن قید شده باشد .

اظهارنامه مالیاتی دو سال آخر

امضا فرم تعهد نامه

سوابق کاری مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان الزامی

مدارک کارشناسان الزامی و مدیر عامل و هیئت مدیره (مدرک تحصیلی- صفحه اول شناسنامه- کارت ملی (پشت و رو)– کارت پایان خدمت )

لیست بیمه سه ماهه آخر مدیر عامل و کارشناسان الزامی 

قراردادهای شرکت از5 سال قبل

مجوز اداره کار

گواهینامه صلاحیت اداره کار یاهمان مجوز اداره کار یاهمان رتبه شرکتهای خدماتی متفاوت میباشدبا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و فقط و فقط بایستی ازطریق اداره کار استان مربوطه اقدام شود وبایستی آدرس شرکت متقاضی در اساسنامه درج شده باشد. لازم بذکر میباشدکه گواهی صلاحیت اداره کار دررشته های (زمینه های) زیر اعطاء می گردد: امور آشپزخانه ورستوران، تعمیرونگهداری تجهیزات و وسایل اداری، خدمات عمومی، نگهبانی فضای سبز، تاسیسات ، چاپ و تکثیر
مجوز اداره کار مدت زمان اخذش معمولا بین 2 الی 4 ماه زمان خواهد برد. گواهینامه صلاحیت اداره کار سه سال باشرط تمدید اعتبار سالیانه اعتبار دارد. نظربه تشکیل پرونده بدون نقص و سرعت بخشیدن درروند کار خواهشمندست ابتدا مدارک مورد نیاز زیررا تهیه کرده وسپس اقدام بفرمایید. لازم بذکر میباشد بدون هریک ازاین مدارک ، پرونده ناقص محسوب شده و روند کاربه بن بست خواهد خورد.
مجوز اداره کار مدارک مورد نیازش جهت تشکیل پرونده بشرح زیر میباشد:
عضویت درانجمن صنفی شرکتهای خدماتی و پشتیبانی و فنی و مهندسی
اساسنامه و روزنامه رسمی تاسیس و آگهی تاسیس و شرکت نامه یااظهارنامه ثبت شرکت (کپی برابر اصل محضری)
آگهی آخرین تغییرات آدرس ، هیئت مدیره یاموضوع درصورت وجود (کپی برابر اصل محضری)
روزنامه های رسمی تغییرات آدرس، هیئت مدیره یاموضوع درصورت وجود (کپی برابر اصل محضری)
شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی وعکس 4*3 و آدرس و تلفن و کد پستی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره (کپی برابر اصل محضری)
لیست بیمه پرسنل، برگه پرداختی، فیش واریزی بیمه دفتر مرکزی وپیمانها ( منتهی آخرین ماه درخواست صلاحیت اداره کار)
اجاره نامه یاهمان سند مالکیت (درصورت اجاره ای بودن ملک اجاره نامه بایستی دارای کد رهگیری باشد.) (کپی برابر اصل محضری)
قرارداد پرسنل دفترمرکزی وپیمانها
لیست حقوق پرسنل دفترمرکزی وپیمانها
لیست تجهیزات دفتر مرکزی بهمراه فاکتورهای خریدآنها
تصویر شناسنامه و کارت ملی ومدرک تحصیلی و آدرس و تلفن و کدپستی تمام کارکنان لیست بیمه
تصویر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری درصورت وجود
تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل ازطریق وزارت کار بجهت تمام پرسنل حتی یک نفر ( بابت پرسنل دفتر مرکزی و پیمان)
لیست بیمه پرسنل دفتر مرکزی و پیمانها ( منتهی آخرین ماه درخواست صلاحیت اداره کار)
برگه پرداختی و فیش واریزی بیمه پرسنل دفتر مرکزی و پیمانها
تاییدیه بانک درمورد حقوق پرسنل دفترمرکزی و پیمانها
اظهارنامه مالیاتی ازسال 93
صلاحیت اداره کار قبلی (درصورت وجود)
قراردادهای 4 سال اخیر درصورت اتمام پروژه مفاصا حساب بیمه
برگزاری دوره های آموزشی کارفرمایی الزامی بوده وبه هیچ وجه غیر قابل اغماض نیست. دوره جهت یک نفر مدیر عامل یارئیس هیئت مدیره بوده وحتما تحصیلاتشان بایستی دیپلم و یا بالاتر باشد.
    مجوزه اداره کار؛ مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده آموزش کارفرمایی
شناسنامه و کارت ملی (پشت ورو ) و مدرک تحصیلی (کپی برابر اصل محضری)
2 قطعه عکس 4*3
فیش واریز ......... ریال(شهریه متناسبه تاریخ روز) بابت آموزش کارفرمایی
با توجه اینکه زمان بر بودن اخذ گواهینامه حدود 2 الی 4 ماه می باشد، درصورتیکه شرکت متقاضی نیاز فوری داشته باشدبه یک نامه تاییدیه ثبت نام اولیه جهت شرکت درمناقصات یاارائه جهت سایر مراجع ، بایستی درانجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و... عضو شده تابتواند چنین نامه ای ازاین انجمن دریافت کند. لذا هزینه های عضویت دراین انجمن بنابر نرخ روز (بهمراه دریافت پروانه عضویت ....... تومان) واگراین روند کسب عضویت توسط یک مرکز انجام پذیرد علاوه برمبلغ فوق مبلغ ........ تومان بابت کارمزد مرکز فوق دریافت خواهد شد.
 

متقاضیان ممکنست بدنبال مطلب خودبا عناوین زیر درگوگل سرچ کنند: مراحل اخذ رتبه ی پیمانکاری ، رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، اسامی شرکتهای رتبه یک پیمانکاری ،شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت رتبه پیمانکاری  ، دریافت رتبه پیمانکاری ، ثبت نام رتبه پیمانکاری ،گرفتن رتبه پیمانکاری ،کسب رتبه ،نحوه ی دریافت رتبه پیمانکاری ،روش گرفتن رتبه پیمانکاری ،مراحل اخذ رتبه پیمانکاری ،آموزش اخذ رتبه پیمانکاری ،مراحل اخذ گرید پیمانکاری ، اخذ گرید پیمانکاری ، گرید بندی پیمانکاری، مراحل اخذ گرید پیمانکاری ، گرید بندی شرکتهای پیمانکاری ، اسامی شرکتهای گرید یک پیمانکاری ، ،شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت گرید پیمانکاری  ، دریافت گرید پیمانکاری ، ثبت نام گرید پیمانکاری ،گرفتن گرید پیمانکاری ،کسب گرید ،نحوه ی دریافت گرید پیمانکاری ،روش گرفتن گرید پیمانکاری ،مراحل اخذ گرید پیمانکاری ،آموزش اخذ گرید پیمانکاری ،مراحل اخذ گرید پیمانکاری ، اخذ گرید پیمانکاری ، مدارک لازم جهت اخذ گرید پیمانکاری، مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری.مراحل اخذ رتبه ی انفورماتیک ، رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک ، اسامی شرکتهای رتبه یک انفورماتیک ، مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور ، رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ساجات ، اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک ، لیست شرکتهای دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک ، شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت رتبه انفورماتیک ، استعلام رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، مدارک لازم جهت رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، دریافت رتبه انفورماتیک ، ثبت نام رتبه انفورماتیک ، گرفتن رتبه انفورماتیک ، مدارک فیزیکی شورای عالی انفورماتیک ، کسب رتبه ، سایت شورای عالی انفورماتیک ، نحوه ی دریافت رتبه انفورماتیک ، سایت ساجات جهت ثبت نام رتبه انفورماتیک ، روش گرفتن رتبه انفورماتیک ، مجوز اداره کار ، دریافت مجوز اداره کار ، مراحل دریافت مجوز اداره کار ، روش گرفتن مجوز اداره کار ، مدارک لازم جهت گرفتن مجوز اداره کار

گروه مشاوره سپاهان آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی درزمینه انواع گواهینامه ایزو وهمچنین تایید صلاحیت پیمانکاری و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری بشما متقاضیان محترم میباشد.