روش ثبت گواهی ایزو

مراحل ثبت گواهی ایزو توسط مراجع بنام صادر کننده گواهی ایزو CB خوانده میشود ثبت میگردد. وظیفه اخذ گواهی ایزو همچنین ثبت گواهی ایزو توسط مراجع صادر کننده انجام میشود. مرحله ثبت گواهی ایزو ابتدا باید دریافت گواهی ایزو انجام شودسپس ثبت گواهی ایزو توسط مراجع صادر کننده انجام میشود. مراجع ثبت گواهی ایزو توسط مراجع بالاتری بنام AB تاییدیه دریافت کرده اند تاییدیه دادن مراجع بالاتر صادر کننده ایزو همان AB ها میباشند میتواند ثبت گواهی ایزو همراه داشته باشد. ثبت گواهی ایزو جهت سایت مرجع صادر کننده انجام شده متقاضیان میتوانند گواهی صادر شده همچنین نام شرکت خودمطالعه کنند.

ثبت گواهی ایزو توسط مراجع مختلفی انجام میشود. مراجع مختلف ایجاد شده اند جهت ثبت گواهی ایزو، تفاوت آنها کشورهای صادر کننده میباشد مراجع صادر کننده جهت ثبت گواهی ایزو کشورهای مختلفی انتخاب کرده مراجع جهت ثبت گواهی ایزو تفاهم رسیدن کشور مورد نظر همکاری جهت ثبت گواهی ایزو انجام میشود. روش ثبت گواهی ایزو متقاضیان جهت دریافت گواهی ایزو درخواست میدهند سپس مراجع صادر کننده فایلی جهت ثبت اطلاعات مشتری خدمت متقاضیان ارسال کرده متقاضیان فایل ارسالی نوشته تحویل مراجع صادر کننده میدهند. مراجع صادر کننده فایل ارسالی جهت داشتن بایگانی اطلاعات متقاضی نگهداری میکنند. فایل ارسالی حاوی نام سازمان متقاضی، نام مدیرعامل، نام مرجع صادر کننده، گواهینامه های درخواستی متقاضی، آدرس، شماره تماس درج شده. بعد دریافت اطلاعات متقاضی نوبت واریز هزینه جهت صدور گواهی ایزو میباشد. متقاضی هزینه ارسالی جهت صادر کردن گواهی ایزو برای مراجع صادر کننده انجام شده مراجع صادر کننده اقدام جهت صادر کردن همچنین تحویل گواهی ایزو میکنند. تحویل گواهی ایزو توسط مراجع صادر کننده یک ماه زمان خواهد برد. طی یک ماه زمان صدور گواهی ایزو تکمیل گزارشات همچنین گواهی ایزو صادر انجام خواهد شد.گواهی آماده شده همراه مستندات تحویل متقاضیان داده خواهد شد.

 

 

روش ثبت گواهی ایزو

روش ثبت گواهی ایزو و صدور گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

 

 

ثبت گواهی ایزو مرحله بعد صدور گواهی ایزو میباشد. مراجع صادر کننده ISO نام شرکت متقاضی همچنین گواهینامه درخواستی ثبت سایت خواهند کرد سپس کد رجستری متقاضیان جهت دیدن گواهینامه همراه نام شرکت تحویل داده خواهد شد. ثبت سایت گواهی همراه تمدید گواهی ایزو میباشد. وقتی تمدید گواهی ایزو انجام شود ثبت گواهی همچنان باقی خواهد ماند درصورت تمدید نکردن گواهی ایزو توسط متقاضی ثبت سایت گواهی ایزو دیگر قابل رجیستری نخواهد بود متقاضی نام شرکت همچنین گواهی ایزو نمیتواند مشاهده کند. ثبت سایت توسط تمام مراجع صادر کننده یکسان بوده تفاوت فقط کشورهای مختلف جهت ثبت سایت میباشد روند کار ثبت گواهی تفاوت چندانی ندارد.

 راهنمای سیستم مدیریت جهت مدیریت برنامه طرح ریزی، اجرای سیستم مدیریت همچنین شایستگی ارزیابی راهنمایی هایی ارائه مینماید. سازمانهایی جهت پیاده سازی سیستم مهای مدیریت سازمانهایی نیاز دارند سیستم مهای مدیریت انجام دهند کاربرد دارد. راهنمای انتخاب بکارگیری خدمات مشاورین سیستم مدیریت کیفیت جهت انتخاب مشاورین سیستم مدیریت کیفیت استفاده خدمات آنها راهنمایی ارائه میدهد. استاندارد درباره فرایندارزیابی شایستگی مشاورین سیستم مدیریت کیفیت ارائه میدهد اطمینان ایجاد میکند نیازها انتظارات سازمان جهت خدمات مشتریان برآورده میشوند. راهنمایی جهت مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت جهت ایجاد، نگهداری مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت راهنمایی هایی ارائه مینماید. استاندارد سیستم مدیریت کیفیت یک سیستم مدیریت اندازه گیری جهت کسب اطمینان اینکه الزامات اندازه شناسی برآورده شده ارائه مینماید.راهنمایی جهت مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت جهت ایجاد نگهداری مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت راهنمایی هایی ارائه مینماید. جهت مستندسازی سیستمهای مدیریتی غیر استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت بکار برود. استاندارد بین المللی الزاماتی مشخض مینمایدجهت هدف اصلی آنها ایجاد اطمینان جهت محصولات خدمات ارائه شده توسط سازمان نتیجه افزایش رضایت مشتری میباشد. استقرار مناسب استاندارد میتوان منافع سازمانی دیگری همچون ارتباطات داخلی بهبود یافته درک همچنین کنترل بهتر فرآیندهای سازمان نیز انتظار داشت. مدیریت موفق پایدار سازمان یک رویکرد مدیریت کیفیت جهت سازمانهایی میباشد میخواهند فراتر الزامات استاندارد حرکت کنند. راهنمایی هایی جهت پرداختن طیف وسیع تری جهت موضوعات میتوانند بهبود عملکرد کلی سازمان منجر شود ارائه مینماید. همچنین متدولوژی خود ارزیابی میکند کمک سازمان قادر خواهد بود سطح بلوغ سیستم کیفیت خود ارزیابی نماید.

 

 

روش اخذ گواهینامه ایزو ازطریق مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو

 

 

استاندارد بین المللی خلاصه آنها میتوان هنگام ایجاد تلاش جهت بهبود سیستمهای مدیریت کیفیت فرآیندها همچنین فعالیتهای سازمان کمک کنند. ارجاع استاندارد سیستم مدیریت کیفیت خاص صنایع مختلف توسط کمیته فنی ایجاد شده دربرنمیگیرد. استاندارد بین المللی سه استاندارد اصلی ایجاد شده توسط کمیته فنی میباشد. سیستم مدیریت کیفیت پیش زمینه ضروری جهت درک مناسب استقرار استاندارد بین المللی ارائه مینماید. اصول مدیریت کیفیت جزئیات استاندارد ایزو توصیف شده هنگام تهیه استاندارد بین المللی مدنظر قرار گرفته اند. اصول بخودی خود الزام نمیباشند ولی اساس الزمات مشخص شده توسط استاندارد بین المللی تشکیل میدهند. واژگان تعاریف مفاهیم بکار رفته استاندارد بین المللی نیز توصیف میکند. استاندارد بین المللی نیاز تعیین مدیریت دانش نگهداری شده توسط سازمان میپردازد سازمان اجرای فرایندهای خود اینکه میتواند انطباق محصولات خدمات دست یابد اطمینان حاصل نماید. الزمات مرتبط دانش سازمانی جهت اهداف آورده شده، مراقبت سازمان مقابل دست رفتن دانش مانند تغییر کارکنان، ناکامی بدست آوردن اشتراک گذاری اطلاعات تشویق سازمان جهت کسب دانش مانند یادگیری طریق تجربه، الگوبرداری، مربی گری.