گواهینامه آموزشی تخصصی اداره کار و سایر مراجع

گواهینامه های آموزشی تخصصی اداره کار و سایر مراجع

گواهینامه آموزشی تخصصی اداره کار و سایر مراجع تحت عنوان گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشدکه توسط اداره کار صادر میشود. گواهی نامه های آموزشی اداره کار چهار گواهینامه میباشدکه طی چهار دوره آموزشی صادر میشود. دراین مقاله بطوراختصار بدین دوره ها میپردازیم.

گواهینامه های آموزشی تخصصی اداره کار و سایر مراجع شامل چهار دوره میشود دوره ایمنی و بهداشت کار ویژه کارکنان ( ایمنی عمومی ) یکی ازدوره های آموزشی وزارت کار میباشدکه توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار - اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مدیریت میشود. بدلیل الزام اداره کار کلیه شرکتهای پیمانکاری بایستی جهت گواهینامه ی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، حتما دوره ایمنی و بهداشت کار راجهت همه کارکنان خود برگزار کنند ودراین دوره بایستی تمام افراد تحت پوشش بیمه  سازمان متقاضی دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شرکت کنند و گواهینامه ایمنی عمومی رادریافت کنند. بدلیل الزام وزارت کار اخیرا شرکتهای پیمانکاری دنبال افرادی هستندکه دارای گواهینامه فوق باشد واین دوره راگذرانده باشد. مدت دوره ایمنی و بهداشت کار ویژه کارکنان ( ایمنی عمومی ) یک روزه میباشد.

گواهینامه های آموزشی تخصصی اداره کار و سایر مراجع شامل دوره دیگری میشود باعنوان دوره ایمنی و بهداشت کار - ویژه کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری و یکی دیگراز دوره های آموزشی وزارت کار میباشدکه توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار - اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مدیریت میگردد. بخاطر الزام اداره کار جهت تمام شرکتهای پیمانکاری بایستی کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری حتما دوره فوق رابگذرانند و دوره فوق جهت تمام کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری الزامی میباشد ویکی ازاعضای هیات مدیره بایستی دوره ایمنی و بهداشت کار – ویژه کارفرمایان راگذرانده باشدودارای مدرک فوق ازطرف وزارت کار باشد. مدت دوره ایمنی و بهداشت کار – ویژه کارفرمایان و صاحبان کار سه روزه میباشد.

گواهینامه های آموزشی تخصصی اداره کار و سایر مراجع دوره ی دیگری رانیز شامل میشود باعنوان دوره ایمنی عمومی ( ویژه مسئولین ایمنی) یکی دیگراز دوره های وزارت کار میباشدکه توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار - اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مدیریت می گردد. بخاطر الزام وزارت کار جهت کلیه شرکتهای پیمانکاری متقاضی دریافت گواهینامه ی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، بایستی شرکت متقاضی بابت هرکارگاهش یکنفررا بعنوان مسئول ایمنی انتخاب کند فرد انتخاب شده بایستی نیروی آموزش دیده درحوزه ایمنی باشد و بعنوان فرد آموزش دیده درحوزه ایمنی مشغول بکار باشد درغیر اینصورت و نداشتن تحصیلات مرتبط بایستی مسئول ایمنی علاوه بر دوره ایمنی دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک رانیز بگذراند ودرواقع دو دوره رابگذراند. دوره اول : ایمنی عمومی به مدت 40 ساعت . دوره دوم : شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به مدت 16 ساعت. شایان ذکر میباشدکه آینده شغلی افراد دارنده مدارک فوق بدلیل الزام وزارت جهت استخدام شرکتهای متقاضی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی روشن میباشد و شرکتهای متقاضی بدنبال افرادی هستندکه دوره های فوق راگذرانده باشند. قبلا شرکتهای پیمانکاری و کلا شرکتهای بدنبال نیروی ایمنی بدنبال افرادی بودندکه دارای مدرک آموزشی HSE – MS باشد اما امروزه بدلیل الزام اداره کار دنبال افرادی میباشندکه دارای گواهینامه آموزشی باعناوین ( ایمنی عمومی + شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ) باشند.
گواهینامه های آموزشی تخصصی اداره کار و سایر مراجع یکی دیگراز دوره های آموزشی دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی) یکی دیگراز دوره های وزارت کار میباشدکه  توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار - اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مدیریت میگردد. سازمان متقاضی دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بایستی بابت هرکارگاهش یک مسئول ایمنی معرفی نمایدکه دارای تحصیلات مرتبط با ایمنی باشد اماچنانچه تحصیلات مسئول ایمنی مرتبط نباشد بایستی دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی ) رابعلاوه ی دوره ی ایمنی عمومی بگذراند. مدت زمان دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک بمدت 16 ساعت و دوروز میباشد. بازهم تاکید میکنیم آینده شغلی افراد آموزش دیده دوره ها بدلیل الزام اداره کار بسیار روشن میباشد چون شرکتهای متقاضی بدنبال افرادی هستندکه آموزش دیده دوره های فوق و دارای مدارکش باشند. قبلا شرکتهای پیمانکاری بدنبال نیروی ایمنی بودندکه دارای مدرک HSE – MS باشند اما امروزه بدلیل الزام اداره کار بدنبال افرادی میباشندکه دارای گواهینامه های آموزشی با عناوین ( ایمنی عمومی + شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ) باشند.

درپایان دوستان متقاضی ویا فعال درحوزه ی ایمنی بایستی بدانند و بدانها توصیه میشودکه درصورت تمایل جهت شرکت درهر گونه دوره آموزشی بعناوین دوره ها دقت زیادی داشته باشند و حتما در کلاسهایی شرکت کنندکه اولا دقیقا همین عنوان دوره رادارند و دوما اینکه حتما مدرکشون ازطریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار  - اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صادر میگردد ، باشد.

 متقاضیان گواهینامه های آموزشی تخصصی اداره کار و سایر مراجع دراینترنت بدنبال اطلاعات موردنیازخود وحتی گاهی باذکر عناوین باغلط املایی عنوانهای زیررادر GOOGIE سرچ کنند:

گواهینامه های آموزشی تخصصی اداره کار و سایر مراجع ، نحوه اخذ گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مراحل دریافت مدرک تایین صلاحیت پیمانکاری ، چگونگی دریافت گواهی نامه تعیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ، روند دریافت گواهی نامه تایید سلاحیت ایمنی پیمانکاری ، راههکارهای اخذ تاید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، روشهای گرفتن گواهی نامه تایین صلاهیت پیمانکاری ، ترفندهای اخذ گواهی نامه تعیید سلاحیت ایمنی پیمانکاران ، دوره های لازم دریافت صلاحیط ایمنی پیمانکاران ، نحوه اخذ گواهی نامه تعیین صلاهیت پیمانکاری ، نحوه دریافت گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری ، نحوه دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، روش اخذ گواهی نامه تعیین صلاحیت پیمانکاری ، روند اخذ گواهی نامه تعیین صلاهیت پیمانکاری ، دوره های اخذ گواهینامه تایین صلاحیت پیمانکاری ، دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی) ، دوره ایمنی عمومی ( ویژه مسئولین ایمنی) ، دوره ایمنی و بهداشت کار - ویژه کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری ، دوره ایمنی و بهداشت کار ویژه کارکنان ( ایمنی عمومی )