مراجع صادرکننده گواهی نامه ایزو ISO

متقاضیان گواهی نامه ایزو بایستی بدانندکه مراجع وشرکتهای صادرکننده گواهی نامه ایزو چی هستندو چگونه میتوان اعتبار مراجع، مراکز، شرکتها وCBهای صادرکننده مدرک ایزو ISO راسنجید.

مراکز ومراجع صادرکننده گواهی نامه ISO رادراصطلاح CB میگویند.

CB هامعمولا تحت اعتبار یک مرجع بالادستی اعتباردهی میشوند. مراجع اعتباردهنده رادر اصطلاح AB میگویند. درهر کشوری معمولا حداقل یک AB دولتی و رسمی وجوددارد. البته بعضی AB هاهم بطور خصوصی فعالیت میکنند. AB های رسمی و دولتی قطعا ازسطح اعتبار خیلی بالایی برخوردارند. یک نهاد بین المللی بنام انجمن اعتباردهندگان بین المللی بااختصار IAF درسطح بین المللی وجوددارد که دراین انجمن IAF تمامی کشورها عضوهستند ودرهرکشوری AB رسمی و قانونی معرفی شده است.

مراجع، مراکز، شرکتها، نمایندگیها، CB های بابالاترین سطح اعتبار رامیتوان CB تلقی کردکه تحت اعتبار یک مرجع اعتباردهی AB باعضویت درIAF باشد. یعنی CB صادرکننده گواهینامه ایزو بااعتبار AB باعضویت IAF ازبالاترین سطح اعتبار برخوردار میباشد. دراین میان CBهایی هستند که طبعا ازمراجع اعتباردهی یاهمان ABهای غیرعضوIAF اعتباردهی میشوند. CB های غیرعضو IAF ازاعتبارخیلی بالایی برخوردار نیستند.

متقاضیان گواهینامه ISO  ایزو درگام اول بایستی مرجع صادرکننده گواهی ایزو ISO  خودرا شناسایی و انتخاب کنند.

مراجع باسطح اعتبار بالا معمولا سختگیرتر و باقیمت بیشتر و باصرف زمان بیشتری گواهینامه ایزو میدهندو  CBهای باسطح اعتبار پایینتر معمولا سختگیری زیادی نمیکنند ودر زمان کمتر و باقیمت ارزانترگواهینامه میدهند. دراین میان متقاضی گواهینامه ایزو منطقی رفتار میکند و منافع خودرا درنظرمیگیرد. مباحث کاهش هزینه و زمان اخذگواهی نامه از مهمترین منافع متقاضی ISO محسوب میگردد. لذا مقدار گواهینامه های صادره باسطح اعتبار پایینتر به مراتب خیلی بیشتراز مقدار گواهینامه های صادره باسطح اعتبار بالاتر هستند. چون متقاضیان مدرک ISO اهداف مختلفی ازجمله شرکت در مناقصات، برندسازی و تبلیغات و... نیاز به گواهی ایزو دارند. برهمین اساس تمایل زیادی برای گرفتن گواهی ایزو از مراجع گران قیمت و سختگیر والبته بازمان بیشتری ندارند. ازجمله راههای پیداکردن لیست CB های معتبر جستجودر گوگل میباشد.

بادرج عناوین زیر معمولا یک متقاضی ISO بدنبال اطلاعات مراجع صادرکننده ISO هستند.

لیست CBهای معتبر ایرانی

لیست CB های معتبر خارجی

لیست شرکتهای ثبت ایزو ISO

لیست شرکتهای صادرکننده ایزو ISO

لیست صادرکنندگان ایزو ISO

مراجع معتبر صادرکننده ایزو ISO

مراکز معتبر ثبت ایزو ISO

نهادهای گواهی کننده ایزو درایران

نهادهای گواهی کننده ایزو خارجی

ثبت و صدور گواهینامه ایزو درایران

نمایندگیهای ثبت ایزو

نمایندگیهای صادرکننده ایزو ISO

نمایندگی معتبر صادرکننده ایزو

سازمان ثبت ایزو ISO

صادرکنندگان معتبر گواهی ایزو ISO

ثبت کنندگان معتبر گواهینامه ایزو

ثبت نام ایزو درایران

سایت ثبت نام ایزو

سایت رسمی ایزو درایران

سازمان رسمی ایزو ISO درایران

شرکت ثبت و صدور مدرک ایزو

مرکزملی تایید صلاحیت ایران

اعتباردهندگان ایزو درایران

مرکز ثبت ایزودرایران

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو درتهران

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو در اصفهان

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو درآذربایجان غربی

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو در آذربایجان شرقی

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو در گلستان  

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو در قزوین

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو در مرکزی

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو در گیلان

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو در مازندران

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو در هرمزگان

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو در شیراز

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو در کهگیلویه و بویراحمد

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو در زابل

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو در اراک

ثبت، صدور، اخذ گواهینامه ایزو در ارومیه   

سازمان دولتی ایزو

شرکت ایزو ISO درایران

نمایندگی ایزو درایران

و خیلی اصطلاحات دیگر...

اخذ ایزو و مراجع معتبرصادرکننده ایزو آنقدرمهم و مورد توجه هست که متقاضیان گواهینامه ایزو تمایل پیداکنند تابامشاورین خبره مشورت کنند. گروه سپاهان اچ اس ای این آمادگی را داردتا بصورت رایگان درخدمت هموطنان عزیز بوده و باارائه آخرین اخبار درمورد شرکتهای گواهی کننده کارشناسان گروهها باافتخار و رایگان اطلاعات لازمه راارائه داده تامتقاضیان گواهینامه ایزو ISO بتوانند پس ازکسب اطلاعات براحتی تصمیم گیری نمایند.