نحوه اخذ گواهینامه ایزو ISO

نحوه گرفتن گواهی نامه ایزو ( گواهینامه  ISO) سوال خیلی ازمتقاضیان گواهی نامه ISO میباشد. دراین مطلب ما قصد داریم بطور خیلی ساده و خلاصه مراحل دریافت گواهینامه ایزو ISO را تشریح کنیم.

چگونه میتوان گواهینامه ایزو ( گواهی  ISO) دریافت کرد؟

انتخاب نوع استاندارد موردنظر (گام اول دریافت ISO )

مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو درگام اول بایستی نوع گواهینامه ISO مورد نیاز خود راانتخاب کند. گواهینامه  ISO9001 بعنوان استاندارد مرجع مادر و عمومی بیشترین متقاضی رادارد. گاهی بعضی متقاضیان ISO علاوه بر گواهینامه ISO9001 متناسب بانیاز خود و فعالیتهای تخصصی خود سراغ گواهینامه های ایزو دیگری نیز هستند. درخصوص استانداردهای متناسب بازمینه فعالیت خود میتوانید با مشاوران ISO مرکز مامشاوره رایگان گرفته و استانداردهای مورد نیاز خودرا پرس وجو نمایید.

انتخاب مرجع ثیت و صدور گواهینامه ایزو(گام دوم دریافت ISO )

مجموعه متقاضی مدرک ایزو درگام دوم بایستی یک مرجع ثبت و صدور گواهینامه راشناسایی وانتخاب نماید. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO رااصطلاحا CB میگویند. تعداد خیلی زیادی CB دردنیا وایران درحال فعالیت هستند. اصولاهر CB بایستی تحت اعتبار یک مرجع اعتباردهنده فعالیت کند. مراجع اعتبار دهنده به CB ها را در اصطلاح AB میگویند. خود AB ما دودسته هستند. AB های دولتی و رسمی و AB های غیردولتی و خصوصی. معمولا AB های دولتی و رسمی هرکشوری دریک انجمن بنام انجمن اعتباردهندگان بین المللی عضویت دارند.این انجمن IAF نام دارد. درنهایت اگر یک CB تحت اعتبار یک AB باعضویت درانجمن IAF گواهی نامه صادر میکند. بالاترین سطح اعتبار را دارد واگر مراجع صادر کننده گواهی ایزو در اصطلاح  غیر IAF باشند از سطح اعتبار پایینتری برخوردار هستند.

بنابراین اگر برای شرکت یا مجموعه ی متقاضی گواهی ایزو ISO نوع مرجع صادرکننده باعضویت IAF مهم نباشد میتواند از مراجع غیر IAF میتواند انتخاب کند واگر نوع مرجع صادرکننده باعضویت IAF مهم باشد میتواند از مراجع باعضویت IAF انتخاب نماید. شما میتوانید جهت کسب اطلاعات حقوقی و فنی ازشرکتهای صادرکننده ایزو و شناسایی سطح اعتبار آنها ازخدمات مشاوره ایی کاملا رایگان مرکز ما استفاده نمایید. وجدیدترین اطلاعات راکسب نمایید.

طراحی، مستندسازی و پیاده سازی ایزو (گام سوم دریافت ISO )

طراحی، مستندسازی و پیاده سازی ISO باتوجه به عوامل زیر سطحش متفاوت هست.

میزان سطح توقع متقاضی از ISO

 میزان سطح سختگیری مراجع صادرکننده ISO

میزان سطح همکاری پرسنل

مسزان تخصص و دانش فنی مشاور یا کارشناس ایزو

وسایر عوامل موثر برسطح پیاده سازی ایزو ISO

معمولا متقاضیان تمایل دارندتادرکمترین زمان و کمترین هزینه وکمترین درگیری گواهینامه ایزو دریافت کنند. حتی دربعضی مواقع حاضرنیستند که پیاده سازی ISO اجراگردد و به گواهینامه برسند. البته برعکسش هم هست، بعضی متقاضیان علاقه شدیدی برای طراحی، مستندسازی و اجرای سیستمهای ایزو هستند وبدنبال مشاوران حرفه ایی درحوزه ISO هستند. مرکز ما متناسب بانیاز واقعی متقضیان اقدام به طراحی، مستندسازی و پیاده سازی ایزو میکنند. صدالبته نیاز اول متقاضی سرلوحه ماست و بایستی متناسب با سطح توقع و نیاز واقعی متقاضی گام برداشت.

ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه (گام چهارم دریافت ISO )

ممیزی، ثبت، صدور گواهینامه مرحله ی آخر ازمراحل اخذ گواهی نامه ایزو هست.

دراین مرحله مرجع صادرکننده ممیزی های خودراانجام میدهند و درنهایت منجر به صدور گواهینامه میگردد.

گروه مشاورین سپاهان بعنوان یکی از بزرگترین گروههای تخصصی فعال درحوزه ی ISO آمادگی داردتا کلیه مراحل اخذ گواهینامه ISO رابطور صفر تا صدباکمترین هزینه، کمترین زمان و مناسبترین اعتبار برای متقاضیان گرامی انجام دهد. در اینصورت متقاضی ایزو هیچگونه دغدغه ی دیگری ندارد واطمینان خاطرداردکه بهترین راه ممکنه راانتخاب کرده وبا کمترین هزینه توسط یک گروه متخصص به گواهینامه های بین المللی ISO خود رسیده است.